Feline Lösemi Virus (FeLV) Teşhisinde Tanı Bilgisi

Retroviridae ailesine dahil olan FeLV,zarlı bir RNA virusudur. FeLV infeksiyonları, dünya çapında
yaygın olarak görülen; immunsupresyon, kemik iliği bozuklukları ve hematopoietik neoplazmalar ile
seyreden kedilerin önemli mortalite sebeplerinden biridir.

Virus temel olarak salya olmakla birlikte dışkı, idrar ve süt ile saçılmaktadır. Virusun ortama
koşullarına hassas olması ve stabil olmaması sebebiyle genellikle bulaşma direkt temas
gerektirmektedir. İnfekte kedilerden sağlıklı kedilere geçiş ısırık yaraları, yalama, aynı tuvaleti kullanma ve emzirme ve kan transfüzyonları ile gerçekleşmektedir. Bunların yanında plasental geçiş de kanıtlanmıştır.

İnfeksiyon, virus alındıktan sonra ilk olarak orofarinkste başlar, tonsillere ve çevresel lenf
düğümlerine yayılır. Lenf düğümlerinde bulunan infekte lenfosit ve monositler vasıtasıyla, lenf dokuda
viral replikasyon devam eder ve primer viremi gelişir. Kemik iliğinde bulunan platelet prekürsörlerinde
ve nötrofillerde viral replikasyonun gelişmesi sonucu ile sistemik infeksiyon görülür.

FeLV infeksiyonu progresif, regresif, fokal ve abortif olmak üzere dört farklı ihtimal ile
sonuçlanır.

Progresif infeksiyon:

Bu şekilde gelişen infeksiyonda kediler sürekli viremik olarak kalırlar ve immun cevap
yetersizdir. Yapılan ELISA testinde p27 antijen pozitif, provirus pozitif görülürlerken nötralizan antikor
negatif sonucu alınır. Progresif infeksiyona sahip kedilerde prognoz olumlu değildir.

Progresif infeksiyona sahip kediler yüksek miktarlarda FeLV saçtıkları için epidemiyolojik olarak
en önemli gruptadırlar ve diğer kediler için yüksek risk teşkil ederler. Progresif infeksiyonu tespit
etmenin en kesin yöntemi tekrarlı yapılan antijen testidir. Sadece tekrar eden pozitif antijen (p27) veya pozitif viral RNA sonuçları infeksiyonun progresif olduğunu gösterir.

Regresif infeksiyon:

Geçici viremi ya da vireminin gerçekleşmemesi sonrasında latent faza geçen virus ile seyreden
infeksiyon yoludur. Bu kedilerde yapılan testlerde p27 antijen negatif, provirus pozitif ve nötralizan
antikor pozitif olarak görülür. Virus reaktive olur ve viremi gerçekleşirse prognoz kötüleşir.

Regresif infeksiyona sahip kedilerde virusa karşı kısmen immun cevap gelişir ve primer viremiyi
atlatırlar. Regresif infeksiyona sahip kedilerin çoğu kemik iliği infeksiyonunu (nötrofillerin ve platelet
prekürsörlerinin infekte olmasını) geçirmezler. Böylece sadece lenfositler ve bazen de monositler
provirus pozitiftir ve periferal kan hücrelerinde viral RNA tespit edilmez.

Periferal kanın antijenden ari hale gelmesi genelde 1-12 hafta sürer ancak bazı durumlarda
aylar alabilir. Bazı kediler hastalığın ilk aşamasında antijen pozitif sonuçlar verdikten sonra geçici olarak antijen negatife dönebilirler. Ancak tekrar antijenin pozitif hale gelmesi, infeksiyonun progresif hale dönüştüğünü göstermektedir.

İlk testinde antijen pozitif olan bir kedinin progresif infeksiyon mu yoksa regresif infeksiyon mu
geçirdiğini kesin olarak tespit etmenin tek yolu tekrarlı yapılan antijen testidir. Regresif infeksiyona
sahip kediler nihayetinde antijen negatife dönerken, progresif infeksiyona sahip olanlar antijen pozitif
olarak kalacaklardır.

Fokal infeksiyon:

Hastalığın nadir formudur, genellikle viremik değillerdir. İmmun sistemin virusa karşı verdiği
cevabın tamamen ortadan kaldırıcı olamamasından kaynaklanır. Virus dalakta, lenf düğümlerinde ya
da meme bezleri gibi lokal odaklarda saptanabilir. Fokal infeksiyona sahip kedilerin testleri değişken
sonuçlar verir. ELISA testinde p27 antijen pozitif ya da negatif, provirus pozitif ya da negatif olabilir.
nötralizan antikor testi pozitiftir.

Bazı kedilerde kanda serbest p27 viral antijen pozitif görülebilirken, aktif virus tespit edilmez.
Yıllar süren tekrarlayan testler sonucunda kanda antijen bulunduğu halde replikasyon yapan virus
tespit edilmediğinde fokal infeksiyon tanısı koyulabilir. Bu infeksiyonun en büyük dezavantajı farklı
alınan sonuçlar sebebiyle kafa karıştırıcı olmasıdır. Prognoz genel olarak olumludur.

Abortif infeksiyon:

İnfeksiyonun kediler için en olumlu formudur. Viremi ve sistemik infeksiyon gelişmeden, güçlü
immun cevap ile birlikte virusun vücuttan tamamen atılması ile gerçekleşir. Bu kediler p27 antijen
negatif ve provirus negatif sonuçlarını verirler ve nötralizan antikor testi pozitiftir. Hastalığı
geçirdiklerinin tek işareti nötralizan antikorlardır.

Abortif infeksiyona sahip kediler genelde düşük miktarda virusa maruz kalmışlardır ve güçlü
FeLV bağışıklığına sahiplerdir.