MİKROALBÜMİNÜRİ

Mikroalbüminüri, özellikle diabetes mellitus ve hipertansiyonu olan kişilerde nefropati’nin denenmiş ve işlevselliği kanıtlanmış bir erken teşhis tahlilidir. Ayrıca, MA’nın köpeklerde progresif böbrek hastalığının çeşitli örneklerinde hastalığın erken bir göstergesi olduğu belirlenmiştir. İdrarda artan albümin miktarları hastalığın ilerlemesi ile ilişkilendirilir.

Örnek olarak ; 1 cc idrar numunesi, 24 saatlik idrar, spot idrar yollanmalıdır.

Mikroalbüminüri, idrardaki albümin konsantrasyonunun normalden yüksek ancak idrar stribi metodolojisi kullanılarak yapılan ölçümde tespit sınırının altında olmasıdır.

Mikroalbüminüri; Böbrek tarafından filtre edilen idrarda mg boyutunda/ mikro düzeyde albümin kaçağı tespitidir. İdrarda 2.5 mg/dL ‘nin altındaki albümin miktarı / kaçağı normal kabul edilir.İdrardaki albümin miktarı 2.5 mg/dL ile 30 mg/dL arasında ise buna Mikroalbüminüri denir.İdrarda tespit edilen albümin kaçağı miktarı 30 mg/dL ‘nin üzerine çıktığında ise belirgin albüminüri oluşur.

 

Endikasyonları

 • Böbrek hastalıklarının erken teşhisi
 • Orta yaşlı hayvanlarda sistemik hastalıkların renal zorlaması
 • Kedi ve köpeklerde böbrek hasarının erken dönem tanısı
 • Sistemik bir hastalığa sahip kedi ve köpeklerde glomerular hasar riski artışının takibi
 • Tedavi düzeyinin ve prognozun kontrolü

 

Kontrendikasyonları

 • Üriner kanal enfeksiyonları MA veya belirgin albüminüri ’ye sebep olabilir.
 • Makroskobik hematüri’de ya da idrar analizinde görülen yüksek sayıdaki RBC durumlarında.

 

Potansiyel Komplikasyonları

 • Yok

 

Test Limitleri

 • Kantitatif IT testi yüksek spesifite (özgüllük)’ye sahiptir.
 • Analizin spesifitesi % 99+, sensivitesi ise % 95+

 

Analizin Yorumlanması

Artış; 

 • Renal

Fizyolojik

Fonksiyonel Proteinüri

Glomerüler Hasar

Glomerüler kapillar hipertansiyon

Glomerüler permeabilite değişimleri

Enfeksiyöz hastalıklar

Yangısal hastalıklar

Neoplastik hastalıklar

Diyabet (D. Mellitus)

Aşırı Glukokortikoid kullanımı

Hiperadrenokortisizm

Hipertansiyon

Hipertiroidizm

Tubulointersitisyal böbrek hastalığı

 

 • Post-Renal

Üriner kanal inflamasyonu

Üriner kanal hemorajisi

Azalma; Anlamlı değil.

 

Mikroalbüminüri’nin Klinik Kullanımı

 • Kedi ve köpeklerde çok düşük düzeydeki proteinüri’nin tespitinde kullanılır. Proteinüri; kedi ve köpeklerde yüksek morbiditede olan ve yüksek mortaliteye sebep olan böbrek hastalıklarında kritik bir belirteçtir.
 • Kedi ve köpeklerde böbrek hastalığı tedavisinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
 • Kardiyak hastalarda kardiyo-renal sendromun izlenmesi amacıyla kullanılır.
 • Diyabetik hastalarda (poliüri) böbreğin durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır.